นายกสมาคม

คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์


ที่ปรึกษานายก

คุณธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ที่ปรึกษานายก

คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ


อุปนายก

คุณชัยพร วงศ์แสงอนันต์

อุปนายก

คุณพิเชษฐ์ โรจน์เกษมสถิตย์

อุปนายก

คุณเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน

อุปนายก

คุณชัยสิทธิ์ เจริญกิจชัยการ

อุปนายก

คุณเทียนสิทธิ์ มหาเหมรัตน์

อุปนายก

คุณประพล จรรยาพาณิชย์

เลขานุการ

คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

เหรัญญิก

คุณสุรชัย ศรีสันติสุข

ตรวจสอบบัญชี

คุณธเนตร อิรวดีกุล

รองเลขานุการ

คุณกิตติชัย ไวกิจอเนก

รองเหรัญญิก

คุณวันชัย วงศ์แสงอนันต์

รองตรวจสอบบัญชี

คุณแสงสุข ศรีชีวะชาติ

กรรมการ

คุณวัชรินทร์ ฉายาวรกุล

กรรมการ

คุณปิยะ เกียรติสมุทรธารา

กรรมการ

คุณธนิต ทองไทยสิน

HONORARY PRESIDENT

MR. SUVIT BOONYARATANAKORNKIT

HONORARY PRESIDENT

MR. TEM KUNANAKSIN

HONORARY PRESIDENT

MR. YUTHAKIAT KIATSAMUTTARA

REPUTATION PRESIDENT

MR. MANOCH WONGCHAROENSIN

REPUTATION PRESIDENT

MR. SAMART SRISAKVARAKUL

REPUTATION PRESIDENT

MR. SUWAN POTEWIRATANANOND

VICE PRESIDENT

คุณสุเมธ ดำรงศักดิ์กุล

CONSULTANT

MR. SIRICHAI SONGUDOMWATANA

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... อ่านต่อ

    1174 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... อ่านต่อ

    1221 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ

    1311 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy