เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดทำโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN )? ปีงบประมาณ 2557 ขึ้น โดยมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บท ในการสร้างต้นแบบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

สำนักงานอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าโรงงานของท่านอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู จึงขอให้ตอบแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทโครงการฯ? ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการมีส่วนร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำร่างแผนแม่บท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาที่คุณดวงดาว โหมดวัฒนะ และคุณคุณสุมณฑา ฆ้องบ้านโข้ง โทรสารหมายเลข ?02-0009692 ?และ 02-7077647 ?หรือที่อีเมล์?infoeit.spk@gmail.com?ภายในวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557

 • โครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)?
 • ผศ. ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ์ ผู้จัดการโครงการฯ โทรศัพท์/โทรสาร 02-0009692
 • โทรศัพท์มือถือ 089-206-2277 E-mail: suphattra.ke@spu.ac.th
 • คุณสุมณฑา ฆ้องบ้านโข้ง (โทร 089-1255051) และคุณดวงดาว โหมดวัฒนะ (โทร 091-0095368)
 • E-mail: infoeit.spk@gmail.com ผู้ประสานงานโครงการฯ
 • ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-7077641-5
 • โทรสาร 02-7077647 E-mail: infoeit.spk@gmail.com

เอกสารแนบ:

1.เอกสารแนะนำการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ

2.แบบตอบรับเข้ามีส่วนร่วมในโครงการฯ

3.แบบบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำร่างแผนแม่บท

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... อ่านต่อ

  1416 days ago

 • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... อ่านต่อ

  1463 days ago

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ

  1553 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy