1. กรรมวิธีเตรียมหนังก?อนฟอก (Beam house Process)
การเตรียมหนังก?อนฟอก เป็นการกําจัดส?วนที่ไม?ต?องการ เช?น ขน เศษหนัง กีบเท?า ฯลฯ ออกจากหนังดิบและเตรียมหนังให้พร?อมที่จะฟอกมีการแช?น้ำปูนกัดขนออกด?วยซัลไฟด?ขูดพังผืด แล?หนัง ล?างน้ำปูน และบ?มหนัง น้ำเสียที่เกิดจากกรรมวิธีขั้นตอนนี้มีฤทธิ์เป?นด?างอย?างแรง และมีสิ่งเจือปนคืนเศษหนังขนซึ่งเป?นสารจําพวกโปรตีนและไขมัน ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ ได้แก? ปูนขาว สารพวกสบู? เกลือแอมโมเนีย อัลคาไลน? ซัลไฟด? และย?าฆ?าเชื้อ ทั้งนี้เมื่อผ?าแยกชิ้นแล้ว ส?วนบนเรียกหนัง upper หรือ grain เอาไปผลิตหนังฟอก ส?วนล?างเรียกว?าหนังสว?นล?าง หรือ splits

2. การฟอก (Tanning process)
ภายหลังจากที่ได?ทําความสะอาดผ?านหนังดิบให?มีขนาดตามต?องการแล?ว จะนําหนังไปผ?านการฟอกซึ่งการฟอกหนังก็คือการเปลี่ยนสภาพหนังสัตว์ดิบซึ่งเน?าเป??อยได?ไปเป?นหนังสําเร็จซึ่งคงตัวกว?า ไม่เน?าเปื่อย มีความทนทานต?อ สภาพอากาศและน้ำร้อน ทั้งนี้ การรักษาสภาพหนังไมใ?ห?เน?าเป??อยจะอาศัยสารเคมีบางชนิด ได้แก? ฝาด โครเมียม หรือสารเคมีอื่น เข?าไปทําปฏิกิริยากับคอลลาเจน (โปรตีน) ในหนังการฟอกหนังที่นิยมใช?มีสองวิธี คือ การฟอกโครมซึ่งอาศัยโครเมียม และการฟอกฝาดซึ่งอาศัยแทนนิน หรือสารสังเคราะห?มาเป?นตัวฟอก ทั้งนี้การฟอกโครมเป?นที่นิยมกว?า เนื่องจากใช้เวลาสั้น สารเคมีราคาถูก หนังที่ฟอกแล้วทนต?อความร?อนและความชื้นดีกว?า อนึ่ง การดองกรด เป?นขั้นตอนที่จำเป?นต?องมีการฟอกทั้งสองวิธี สารเคมีที่ใช้คือ เกลือแกง กรดกํามะถัน และกรดฟอร?มิก ?วัตถุประสงค?ของการดองกรดก็เพื่อปรับ pH ให?เหมาะสมกับปฏิกิริยาการฟอกหนังระหว?างการฟอกอาจมีการเติมสารเคมีพิเศษ (สารช?วยฟอก หรือสารช?วยตรึงโครเมียม) ลงไประหว?างการดองกรดเพื่อให?หนังจับโครมเมียมได้ดีขึ้นและเพื่อลดปริมาณโครเมียมในน้ำเสีย

ก) การฟอกโครม เป?นการฟอกที่กระทําในถังหมุน ซึ่งจะใช?สารเคมีพวกเบสิก โครเมียม (Cr3+) เป?นตัวฟอก โดยทั่วไปแล?วประมาณร?อยละ 70 ของโครเมียมที่เติมลงไปจะทําปฏิกิริยากับหนัง ที่เหลืออีกร้อยละ30 จะถูกปล?อยทิ้งไปกับน้ำเสีย การตรึงโครมให?อยู?กับหนังสามารถเพิ่มขึ้นได?ด้วยการปรับ pH ดังนั้น ระหว?างการฟอกโครมจึงต?องมีการเติมโซเดียมคาร?บอเนตลงไปทีละน้อยช้าๆ เพื่อปรับ pH ให้ได้ประมาณ 4.5 หนังที่ผ?านการฟอกโครมแล?ว เรียกว่า หนัง Wet-Blue

ข) การฟอกฝาด การฟอกฝาดสามารถกระทําได้ในถังไม้ปั่นหรือบ?อคอนกรีต ที่ต?อแบบอนุกรม (เรียงๆกันไป)โดยจะใช้แทนนินซึ่งสกัดจากเปลือกไม้พวกยูคาลิปตัสต้นควีบราโคและอื่นๆ มาเป?นสารฟอก ทั้งนี้น้ำฟอกที่ใช้แล?วสามารถนํามาใช้ซ้ำได?อีกขั้นตอนที่สําคัญคือการล?างฝาดส?วนเกินโดยใช้ กรดอ?อกซาลิค ล?างฝาดออกจากหนังซึ่งจะมีผลต?อคุณภาพหนังอย?างมากหนังสําเร็จรูปที่เกิดจากการฟอกฝาดจะมีน้ำหนักมากกว่าการฟอกโครม มักใช้เป?นพื้นรองเท?าเข็มขัดและมีต้นทุนการผลิตสูงกว?าการฟอกโครม หลังจากการฟอกแล?วหนังจะถูกรีดน้ำทําให?แห?ง เจียรผิวด?วยเครื่องตัดแต?งและคัดเลือกเพื่อเก็บไว?รอจําหน?ายหรือแปรรูปต?อไป

3. การฟอกซ้ำย้อมสีให้น้ำมันและการตกแต?งหนัง (FinishingProcess)
การฟอกซ้ำมักกระทํากับหนังที่ได้มาจากฟอกโครม โดยทําขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังให?เหมาะสมกับความต?องการของตลาด ในการนี้สารเคมีที่ใช้อาจเป?นโครเมียม, แทนนิน หรือซินแทน (ซึ่งเป?นสารสังเคราะห?ขึ้น) ก็ได้ การย?อมสีจะกระทําตามที่ตลาดต?องการหรืออาจไม?ย้อมสีก็ได ?ขั้นตอนของการย?อมสีแตกต?างกันไปตามแต่ชนิดของสีที่ใช้ย้อม ปกติจะใช้กรดฟอร?มิกปรับสภาพก่อนการย?อมด้วยสี และการตรึงให?สีติดหนังซึ่งต?องอาศัยอุณหภูมิสูง มักใช้ไอน้ำมาทําให้หนังย?อมร้อนขึ้น หนังที่จะนําไปใช้งานจําเป็น ต?องมีความอ?อนนุ?มอยู?ตัว ดังนั้นจําเป?นต?องมีการทําน้ำมันให?แก?หนังที่ฟอกแล้ว การทําน้ำมันอาจทําพร้อมการฟอกซ้ำหรือการย้อมสีหรืออาศัยการทาต?างหากก็ได้ หนังที่ผ?านขั้นตอนนี้แล?วจะนําไปผ?านการพ?นสี พิมพ?ลายและอื่นๆ เพื่อให?ตรงกับความต?องการของตลาดต?อไป


  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... READ MORE

    1333 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1380 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1470 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy