ประธานที่ปรึกษา

คุณสุเมธ ดำรงศักดิ์กุล


ประธานที่ปรึกษา

คุณชาติชัย ตันธนาภัทร

ประธานที่ปรึกษา

คุณธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ประธานที่ปรึกษา

คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ


นายกสมาคม

คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน


อุปนายก

คุณชัยพร วงศ์แสงอนันต์

อุปนายก

คุณพิเชษฐ์ โรจน์เกษมสถิตย์

อุปนายก

คุณชัยสิทธิ์ เจริญกิจชัยการ

อุปนายก

คุณเทียนสิทธิ์ มหาเหมรัตน์

อุปนายก

คุณสมบัติ ธนะชัยสุกิจ

อุปนายก

คุณประพล จรรยาพาณิชย์

อุปนายก

คุณองอาจ ดำรงค์สกุลวงษ์

เลขานุการ

คุณแสงสุข ศรีชีวะชาติ

รองเลขานุการสมาคม

คุณกิตติชัย ไวกิจอเนก

เหรัญญิกสมาคม

คุณสุรชัย ศรีสันติสุข

รองเหรัญญิกสมาคม

คุณธเนศ แท่นเพ็ชร์รัตน์

ตรวจสอบบัญชี

คุณสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์

รองตรวจสอบบัญชี

คุณสาคร คุรุเวฬุกรณ์

กรรมการ

คุณปิยะ เกียรติสมุทรธารา

กรรมการ

คุณพีระชัย ทินกรศรีสุภาพ

กรรมการ

คุณฐานิดา ทรัพย์เปี่ยมลาภ

กรรมการ

คุณโชติพัฒน์ ชินมหาพิพัฒน์

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

คุณสุวิทย์ บุญรัตนกรกิจ


นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

คุณยุทธเกียรติ เกียรติสมุทรธารา

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์


นายกกิตติมศักดิ์

คุณมาโนช วงษ์เจริญสิน


นายกกิตติมศักดิ์

คุณสามารถ ศรีศักดิ์วรากุล

นายกกิตติมศักดิ์

คุณสุวรรณ โพธิวิรัตนานนท์

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... READ MORE

    1387 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1434 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1524 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy